CHINESE YUAN / U.S. DOLLAR

CNYUSDIDC
CNYUSD
CHINESE YUAN / U.S. DOLLARIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức CNYUSD