CBD GLOBAL SCIENCES INC
CBDN CSE

CBDN
CBD GLOBAL SCIENCES INC CSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CBD GLOBAL SCIENCES INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CBDN là 8.912M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền