DANAVATION TECHNOLOGIES CORP

DVN CSE
DVN
DANAVATION TECHNOLOGIES CORP CSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DVN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DANAVATION TECHNOLOGIES CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DVN là 26.96M CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu