EXPEDIA GRP INC. DL-,0001

E3X1 DUS
E3X1
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 DUS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

E3X1 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của E3X1 là 23.872B. Ngày thu nhập tiếp theo EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 là 10 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền