BOOKING HLDGS DL-,008

PCE1 DUS
PCE1
BOOKING HLDGS DL-,008 DUS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PCE1 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BOOKING HLDGS DL-,008 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PCE1 là 78.989B. Ngày thu nhập tiếp theo BOOKING HLDGS DL-,008 là 2 Tháng 3, ước tính là 11.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền