GRAND INVESTMENT CAPITAL

GRCA EGX
GRCA
GRAND INVESTMENT CAPITAL EGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GRCA

Tóm tắt tài chính của GRAND INVESTMENT CAPITAL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GRCA là 70.98M EGP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu