EL SHAMS PYRAMIDS FOR HOTELS& TOURISTIC PROJECTS

SPHT EGX
SPHT
EL SHAMS PYRAMIDS FOR HOTELS& TOURISTIC PROJECTS EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SPHT financial statements

Tóm tắt tài chính của EL SHAMS PYRAMIDS FOR HOTELS& TOURISTIC PROJECTS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SPHT là 2.084B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền