ONXEO

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALONX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ONXEO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALONX là 32.141M EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬