B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCP nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES

Lợi nhuận của BCP trong quý trước là 0.01 EUR trong khi ước tính là 0.01 EUR, chiếm 66.67 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 999.00M EUR mặc dù con số ước tính là 908.77M EUR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.01 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 686.36M EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của BCP.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên