DIAGNOSTIC MEDICAL

DGM EURONEXT PARIS
DGM
DIAGNOSTIC MEDICAL EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DGM financial statements

Tóm tắt tài chính của DIAGNOSTIC MEDICAL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DGM là 23.891M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền