EURONAV

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EURN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của EURONAV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EURN là 3.16B EUR. EPS TTM của công ty là 1.01 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 15.58. Ngày thu nhập tiếp theo của EURONAV là 11 Tháng 5, ước tính là 0.57 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu