LECTRA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LSS nguyên tắc cơ bản

LECTRA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LSS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.48 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.68%