CONSTRUCTEURS BOIS

MLLCB EURONEXT PARIS
MLLCB
CONSTRUCTEURS BOIS EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MLLCB báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CONSTRUCTEURS BOIS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MLLCB là 17.52M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền