Euro / Đồng Rúp Nga TOM EURRUB_TOM

EURRUB_TOM MOEX
EURRUB_TOM
Euro / Đồng Rúp Nga TOM MOEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày