TURNING POINT BRA. DL-,01

0T5 FWB
0T5
TURNING POINT BRA. DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 0T5

Vị thế tài chính hiện tại của TURNING POINT BRA. DL-,01

Tổng tài sản của 0T5 trong Q1 22 là 559.13M EUR, tăng 5.65% so với kỳ trướcQ4 21. Và tổng nợ phải trả tăng 6.89% trong Q1 22 tới 439.96M EUR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu