TURNING POINT BRA. DL-,01

0T5 FWB
0T5
TURNING POINT BRA. DL-,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0T5 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TURNING POINT BRA. DL-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0T5 là 634.523M. EPS TTM của công ty là 2.42, lợi tức cổ tức là 0.58%, và P/E là 14.53. Ngày thu nhập tiếp theo TURNING POINT BRA. DL-,01 là 9 Tháng 3, ước tính là 0.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền