KANAMIC NETWORK CO. O.N

0WTFWB
0WT
KANAMIC NETWORK CO. O.NFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0WT nguyên tắc cơ bản

KANAMIC NETWORK CO. O.N tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.45%