SUNDIAL GROWERS INC

14K FWB
14K
SUNDIAL GROWERS INC FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

14K financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của SUNDIAL GROWERS INC

Tổng tài sản của 14K cho Q2 21 cao hơn 961.03M, 23.48% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 17.99% trong Q2 21 xuống 54.33M.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu