CHINA MERCH.SECUR. H YC 1
195H FWB

195H
CHINA MERCH.SECUR. H YC 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHINA MERCH.SECUR. H YC 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 195H là 20.285B. EPS TTM của công ty là 0.15, lợi tức cổ tức là 7.55%, và P/E là 8.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền