YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H
1YO FWB

1YO
YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1YO là 2.075B. EPS TTM của công ty là 0.13, lợi tức cổ tức là 2.14%, và P/E là 10.08. Ngày thu nhập tiếp theo YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H là 22 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền