QT GROUP PLC EO-,10

2QT FWB
2QT
QT GROUP PLC EO-,10 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2QT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của QT GROUP PLC EO-,10 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2QT là 966.048M EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của QT GROUP PLC EO-,10 là 27 Tháng 10, ước tính là 0.29 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu