BELLWAY PLC LS -,125

41B FWB
41B
BELLWAY PLC LS -,125 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

41B nguyên tắc cơ bản

BELLWAY PLC LS -,125 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.53 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.90%