CELLNEX TELECOM SA EO-,25
472 FWB

472
CELLNEX TELECOM SA EO-,25 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CELLNEX TELECOM SA EO-,25 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 472 là 38.301B. Ngày thu nhập tiếp theo CELLNEX TELECOM SA EO-,25 là 18 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền