INSTALCO AB A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4IIA nguyên tắc cơ bản

INSTALCO AB A tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 4IIA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.06 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.93%