PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW)

5P7 FWB
5P7
PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5P7 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5P7 là 3.94B. EPS TTM của công ty là 1.74, lợi tức cổ tức là 1.88%, và P/E là 51.46. Ngày thu nhập tiếp theo PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) là 16 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền