VOLEX PLC LS -,25

64K FWB
64K
VOLEX PLC LS -,25 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

64K nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VOLEX PLC LS -,25 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 64K là 420.019M EUR. EPS TTM của công ty là 0.17 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.51% và P/E là 16.28.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu