VOLEX PLC LS -,25

64K FWB
64K
VOLEX PLC LS -,25 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

64K price target

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho 64K trong 12 tháng tới.