ALPHABET INC.CL C DL-,001
ABEC FWB

ABEC
ALPHABET INC.CL C DL-,001 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ALPHABET INC.CL C DL-,001 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ABEC là 1.603T. EPS TTM của công ty là 78.77, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 31.52. Ngày thu nhập tiếp theo ALPHABET INC.CL C DL-,001 là 28 Tháng 10, ước tính là 20.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền