ARTNET AG NA O.N

ARTFWB
ART
ARTNET AG NA O.NFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ART nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ARTNET AG NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ART là 35.569M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu