BHP GROUP PLC DL -,50

BIL FWB
BIL
BHP GROUP PLC DL -,50 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BIL báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BHP GROUP PLC DL -,50 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BIL là 124.187B. EPS TTM của công ty là 1.92, lợi tức cổ tức là 10.52%, và P/E là 12.40. Ngày thu nhập tiếp theo BHP GROUP PLC DL -,50 là 14 Tháng 2, ước tính là 1.79.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền