CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25

CAD FWB
CAD
CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CAD báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CAD là 2.768B. EPS TTM của công ty là 2.25, lợi tức cổ tức là 1.79%, và P/E là 9.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền