DOVER CORP. DL 1

DOVFWB
DOV
DOVER CORP. DL 1FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DOV nguyên tắc cơ bản

DOVER CORP. DL 1 tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DOV được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.49 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.44%