DICK'S SPORTING DL-,01
DSG FWB

DSG
DICK'S SPORTING DL-,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DICK'S SPORTING DL-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DSG là 10.064B. EPS TTM của công ty là 12.50, lợi tức cổ tức là 1.31%, và P/E là 11.17. Ngày thu nhập tiếp theo DICK'S SPORTING DL-,01 là 30 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền