ENCORE WIRE CORP. DL-,01

EW3FWB
EW3
ENCORE WIRE CORP. DL-,01FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EW3 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu ENCORE WIRE CORP. DL-,01

Lợi nhuận của EW3 trong quý trước là 10.17 EUR trong khi ước tính là 6.95 EUR, chiếm 46.29 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 777.90M EUR mặc dù con số ước tính là 707.25M EUR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 5.54 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 599.73M EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của EW3.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên