SALESFORCE INC

FOO FWB
FOO
SALESFORCE INC FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FOO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SALESFORCE INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FOO là 158.096B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của SALESFORCE INC là 29 Tháng 11, ước tính là 1.23 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu