FRANCOTYP-POSTALIA HLDG

FPHFWB
FPH
FRANCOTYP-POSTALIA HLDGFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FPH nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu FRANCOTYP-POSTALIA HLDG

Lợi nhuận của FPH trong quý trước là 0.06 EUR trong khi ước tính là 0.06 EUR, chiếm 0.00 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 61.20M EUR mặc dù con số ước tính là 60.00M EUR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.39 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 187.60M EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của FPH.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên