ANGLO PACIFIC GRP LS-,02
HGR FWB

HGR
ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HGR là 314.394M. Ngày thu nhập tiếp theo ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 là 30 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền