7C SOLARPARKEN AG O.N

HRPK FWB
HRPK
7C SOLARPARKEN AG O.N FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HRPK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của 7C SOLARPARKEN AG O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HRPK là 352.612M EUR. EPS TTM của công ty là 0.23 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.44% và P/E là 19.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu