INTERDIGITAL (PA.) DL-,01
IDI FWB

IDI
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 FWB
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IDI là 1.71B. EPS TTM của công ty là 1.39, lợi tức cổ tức là 2.12%, và P/E là 40.37. Ngày thu nhập tiếp theo INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 là 5 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền