IQ INTL AG SF-,01

IQL FWB
IQL
IQ INTL AG SF-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IQL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của IQ INTL AG SF-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IQL là 1.316M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu