JOHNSON EL.HLDGS HD-,05

JOHBFWB
JOHB
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JOHB nguyên tắc cơ bản

JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.62%