MUNDORO CAPITAL INC

NGU FWB
NGU
MUNDORO CAPITAL INC FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NGU nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MUNDORO CAPITAL INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NGU là 12.896M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu