NEW WORK SE

NWOFWB
NWO
NEW WORK SEFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NWO nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu NEW WORK SE

Lợi nhuận của NWO trong quý trước là 2.15 EUR trong khi ước tính là 2.10 EUR, chiếm 2.38 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 78.70M EUR mặc dù con số ước tính là 79.20M EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của NWO.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên