NEW WORK SE

NWO FWB
NWO
NEW WORK SE FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NWO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NEW WORK SE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NWO là 682.321M EUR. EPS TTM của công ty là 6.45 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.31% và P/E là 18.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu