PARAGON KGAA INH O.N

PGN FWB
PGN
PARAGON KGAA INH O.N FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PGN

Tóm tắt tài chính của PARAGON KGAA INH O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PGN là 18.648M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền