RANDSTAD NV EO -,10

RSH FWB
RSH
RANDSTAD NV EO -,10 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RSH financial statements

Tóm tắt tài chính của RANDSTAD NV EO -,10 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của RSH là 10.644B. EPS TTM của công ty là 1.62, lợi tức cổ tức là 2.80%, và P/E là 37.26. Ngày thu nhập tiếp theo RANDSTAD NV EO -,10 là 21 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền