SASOL LTD ADR/1 O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAO nguyên tắc cơ bản

SASOL LTD ADR/1 O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SAO được trả nửa năm một lần. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.39 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.12%