BUDDY TECHNOLOGIES INC

TRO FWB
TRO
BUDDY TECHNOLOGIES INC FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TRO

Tóm tắt tài chính của BUDDY TECHNOLOGIES INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TRO là 33.213M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền