LATVIJAS GAZE EO 1,40

UMA FWB
UMA
LATVIJAS GAZE EO 1,40 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính UMA

Tóm tắt tài chính của LATVIJAS GAZE EO 1,40 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UMA là 426.93M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền