UNITED STATES STEEL DL 1

USX1 FWB
USX1
UNITED STATES STEEL DL 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

USX1 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UNITED STATES STEEL DL 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của USX1 là 5.389B. EPS TTM của công ty là 10.14, lợi tức cổ tức là 0.88%, và P/E là 2.12. Ngày thu nhập tiếp theo UNITED STATES STEEL DL 1 là 2 Tháng 2, ước tính là 4.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền